Avís legal i Política de privacitat

Llegiu aquests Termes de Servei abans d’utilitzar el nostre lloc web ja que, en accedir a qualsevol part del lloc, esteu acceptant aquests Termes.

En compliment amb el deure informació recollit a l’art.10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fan constar les dades següents:

1. DADES IDENTIFICATIVES

L’empresa titular del domini web és Toquero Assessors , SLU, amb domicili a carrer de les Barques 6 B, 43850 Cambrils (Tarragona), amb NIF B43697010. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1830 de societats Foli 45 Fulla T-25730, en endavant l’assessoria.

El principal objectiu és facilitar als clients eines per al control i la gestió dels seus negocis.

2. CONTACTE

Els internautes poden utilitzar qualsevol dels mitjans que a continuació esmentem per comunicar-se:

3. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari, que accepta des d’aquest accés i/o ús, aquestes Condicions Generals d’Ús reflectides aquí.

Has de ser més gran de 18 anys per accedir als continguts.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’assessoria compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999; el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la resta de legislació aplicable les quals vetllen per garantir un ús correcte i tractament de les dades de caràcter personal de l’usuari amb els compromisos de confidencialitat propis empresa.

Per això, L’assessoria ha adoptat les mesures tècniques oportunes per mantenir el nivell de seguretat requerida, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per evitar la pèrdua, alteració o tractament o accés no autoritzat.

Entre elles, el control de les dades recollides i el seu tractament, estaran custodiades sota la responsabilitat del delegat de protecció de dades. A més, aquestes dades seran incloses en fitxers registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (d’ara endavant, AEPD), encarregada de vetllar pel compliment de les lleis espanyoles sobre privadesa i protecció de dades i de garantir la seguretat i privadesa de les teves dades personals . També ens assegurem que els treballadors de l’assessoria compleixin estrictament obligacions de confidencialitat contractuals subjectes a condicions disciplinàries en cas de no complir-les.

Al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a l’assessoria -ja sigui a través de la pàgina web o de l’aplicació mòbil, i, si escau, a través del marcatge de la corresponent casella d’acceptació,- farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les vostres dades en cada cas, informant-vos de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés , rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau, sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Les dades personals seran requerides per poder accedir a determinats serveis de L l’assessoria. Aquestes passaran a formar part de les Dades Personals del lloc web.

Entre ells podrem sol·licitar el teu nom, un número de telèfon i una adreça de correu electrònic de contacte i el teu número de compte bancari.

Matisem que hi ha una minimització de les dades, és a dir, les dades seran tractades amb total transparència i confidencialitat, limitades al necessari amb la finalitat de gestionar els serveis oferts.

Ha de quedar clar que la teva informació personal no es comparteix amb tercers si no tenim el teu consentiment per fer-ho tret que hi hagi motius legals, dels quals considerem que proporcionar-los serveix per complir amb actes de bona fe.

Per poder resoldre més eficaçment els vostres dubtes o problemes, disposem d’un registre on guardarem cada incidència que ens hagueu fet saber per, en futures ocasions, maximitzar l’eficàcia.

Així mateix, l’assessoria informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En algun dels serveis que oferim, hi haurà la possibilitat de pujar, enviar, emmagatzemar o rebre contingut. Val a dir que no per estar a les nostres mans vol dir que perdis el poder i els drets de propietat d’aquest contingut.

La informació que consti als nostres fitxers ha d’estar sempre actualitzada i no contenir errors, per això demanem als nostres clients que ens mantinguin informats de les modificacions i rectificacions que puguin sorgir a les seves dades de caràcter personal, sent sempre l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades.

De tal manera, els usuaris tenen dret a retirar el consentiment prestat, duent-ho a terme a través de la següent adreça electrònica: info@toqueroassessors.com

5. POLÍTICA DE COOKIES

L’assessoria utilitza cookies que afecten la navegació de l’usuari a la pàgina web, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través de les preferències i els hàbits de navegació del mateix.

Per ampliar la informació, aneu a la nostra Política de Cookies.

6. ÚS DEL LLOC WEB

L´assessoria proporciona l´accés a diferents serveis i programes. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, amb caràcter general.

La simple navegació a través de la nostra web té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ de l’usuari. Això no obstant, si l’usuari vol accedir a determinats serveis i continguts s’haurà de registrar.

Heu de mantenir les vostres claus d’accés confidencialment, és a dir, l’usuari és responsable de l’activitat que es desenvolupi al vostre compte. També s’ha de comprometre a fer-ne un ús adequat en tots els continguts i serveis.

6.1. USOS PROHIBITS

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació vigent. L’usuari podrà descarregar i emmagatzemar còpies exclusivament per a ús personal sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

Queda prohibit, excepte prèvia autorització, establir enllaços, hipervincles o links, des de llocs web de tercers a pàgines de l’assessoria diferents de la pàgina principal del vostre portal.

A més, enumerem una sèrie de prohibicions genèriques a complir sense cap observació; incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’assessoria, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

7. DURADA DEL CONTRACTE

Encara que la durada de la relació establerta és indefinida, aquest contracte es pot rescindir per qualsevol de les parts en qualsevol moment, sempre que el client ho notifiqui a l’altra part amb 30 dies d’antelació a la data de resolució anticipada de la relació esmentada. Val a dir que el servei es mantindrà actiu fins al darrer dia del mes següent a l’avís.

A més, l’assessoria estarà en l’obligació de lliurar a tot usuari que estigui al corrent de tots els pagaments, tota la documentació que hi pertanyi abans de la seva destrucció fent-ho constar per escrit.

Totes les comunicacions que poguessin resultar entre les dues parts hauran de realitzar-se per escrit i enviar-lo ja sigui per correu ordinari o electrònic a les adreces esmentades al punt u. Dades identificatives.

8. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

L’assessoria es responsabilitza de les obligacions que es generin des del moment de la contractació, però no ho fa dels danys o perjudicis que poguessin sorgir a causa d’absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència.

L’empresa tampoc no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que es puguin produir a causa d’errors o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’usuari.

Pel que fa a les obligacions de l’usuari, aquest haurà d’utilitzar els serveis de l’assessoria, de conformitat amb aquestes Condicions.

El compte d’usuari serà gestionable únicament a través de les claus d’accés obtingudes després de la contractació. Aquest ha de preservar-ne la confidencialitat per evitar la suplantació d’identitat. Davant d’una possible detecció d’amenaça, ho ha de comunicar immediatament per evitar utilitzacions no autoritzades.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’assessoria és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús…) en general tot el contingut que sigui accessible des del portal. Tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i escrita.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de L l’assessoria.

En cap cas, l’ús dels nostres serveis per part de l’usuari, el converteix en titular de cap dels drets de propietat intel·lectual dels mateixos ni del contingut a què accedeixi.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per l’assessoria serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’assessoria no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, per manca de disponibilitat del lloc web –el qual farà parades periòdiques per manteniments tècnics- així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Tampoc no ho farà davant de qualsevol circumstància derivada del mal ús de les seves credencials o de la manca d’informació.

11. DRET D’EXCLUSIÓ

L’assessoria, es reserva el dret a denegar o suspendre l’accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les nostres polítiques o condicions o si considerem que la conducta pot ser malintencionada.

12. MODIFICACIONS

L’assessoria podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. Poden realitzar-se, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta , com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’assessoria i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona, llevat que la llei aplicable disposi una altra cosa.

A Toquero Assessors treballem per alleujar aquesta càrrega de treball i que puguis enfocar-te al teu negoci i al seu creixement.